خانه / شاخه‌ها / دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

 

سیاهه‌ی زیرشاخه‌های دانشگاه تهران

 

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ پرديس البرز دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ مركزي پرديس دانشكده‌هاي فني دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ پرديس بين‌المللي كيش دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ پژوهشكده فرهنگ و هنر دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

 

کتابخانۀ دانشکدۀ جغرافیای دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ تخصصي اوراسياي مركزي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ موسسۀ باستان‌شناسي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ پرديس علوم دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ دانشكدۀ الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ پارك علم و فناوري دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ پرديس ابوريحان دانشگاه تهران
كتابخانۀ  پرديس ارس دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ  پرديس قم دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ  پرديس فني دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ پژوهشكده تاريخ و علم دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ دانشكده تربيت‌بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران
كتابخانۀ دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ دانشكده رياضي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ دانشكده زيست‌شناسي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ دانشكده زمين‌شناسي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ دانشكده شيمي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ دانشكده علوم و فناوري نوين دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ دانشكده علوم اطلاعات و دانش‌شناسي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران
كتابخانۀ دانشكده مديريت دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران

 

كتابخانه مركز بين المللي زبان فارسي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ مركز پژوهش‌هاي توريستي و جهانگردي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ مركز پژوهش‌هاي علوم و فناوري نانو دانشگاه تهران

 

 

كتابخانۀ مركز تحقيقات همزيستي با كوير دانشگاه تهران

 

 

كتابخانۀ مركز مطالعات آمريكاي شمالي و اروپا دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ مركز مطالعات عالي بين‌المللي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ موسسه الكترونيك دانشگاه تهران

 

 

كتابخانۀ موسسه جرم‌شناسي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران

 

كتابخانۀ موسسه روان‌شناسي دانشگاه تهران

 

тиц сайта проверитьru.topodin.com