خانه / درباره انجمن / ساختار و مأموریت‌ واحدهای سازمانی

ساختار و مأموریت‌ واحدهای سازمانی

انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران

ساختار و مأموريت‌ واحدهاي سازماني

ساختار سازماني

مجمع عمومي

مأموريت:           ♦ انجام وظايف قانوني بر پايه‌ي اساس‌نامه‌ي انجمن

بازرس

مأموريت:           ♦ نظارت بر هم‌خواني كار انجمن با قوانين و مقررات و هم‌چنين اساس‌نامه

                        ♦ بررسي صحت و سقم و قانوني بودن اسناد مالي، حساب‌ها، و معاملات انجمن

                        ♦  ارائه‌ي گزارش عملكرد انجمن به مجمع عمومي

هيئت مديره

مأموريت:           ♦ انجام وظايف قانوني بر پايه‌ي اساس‌نامه‌ي انجمن

حسابداري

مأموريت:           ♦ انجام دريافت‌ها و پرداخت‌ها، ثبت و ضبط وقايع مالي، و تهيه گزارش‌هاي مالي

دبيرخانه

مأموريت:         ♦ برگزاري جلسه‌هاي هيئت مديره و مجمع عمومي و ثبت و ضبط صورت‌جلسه‌ها

                      ♦ برقراري ارتباط سازماني ميان هيئت مديره و واحدهاي سازماني انجمن

                      ♦كارپردازي، انبارداري، و جمع‌داري اموال

                       ♦ مديريت اسناد و مدارك اداري انجمن

                      ♦ كنترل اعتبارات و مديريت جريان نقدينگي انجمن

گروه آموزش و پژوهش

مأموريت:           ♦ نيازسنجي، برنامه‌ريزي،‌ و ارائه‌ي خدمات آموزشي و پژوهشي

گروه آيين‌ها و ارتباطات علمي

مأموريت:           ♦ برقراري ارتباط علمي مستقيم و غير مستقيم، ميان اعضاي انجمن و ميان انجمن و افراد، گروه‌ها،

                          و سازمان‌هايي كه كار آنها با زمينه‌هاي علمي انجمن پيوند دارد

                         ♦  برگزاري آيين‌هاي علمي براي پيشبرد هدف‌هاي انجمن و بزرگ‌داشت برگزيدگان

دفتر روابط عمومي

مأموريت:           ♦ برقراري ارتباط سازماني ميان انجمن و افراد، گروه‌ها، و سازمان‌هايي كه براي انجمن اهميت دارند

                        ♦   نگه‌داري و روزآوري پايگاه وب انجمن

دفتر همكاري‌ها

مأموريت:           ♦ برقراري و نگه‌داشت همكار‌ي‌هاي فردي، گروهي، و سازماني ميان انجمن و افراد، گروه‌ها،

                          و سازمان‌هايي كه با كارهاي انجمن پيوند دارند

دفتر اعضا

مأموريت:           ♦ جلب، پذيرش، و نگه‌داشت اعضا

                         ♦  دريافت حق عضويت اعضا

شاخه‌‌ها

مأموريت:           ♦ برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي، و انجام فعاليت‌هاي شاخه بر پايه‌ي تصميم‌ هيئت مديرة انجمن

سرويس‌‌ها

مأموريت:           ♦ برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي، راه‌اندازي، روزآوري، و پشتيباني سرويس انجمن

گروه‌هاي‌ تخصصي

مأموريت:           ♦ برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي، و انجام فعاليت‌هاي تخصصي در چارچوب مأموريت انجمن

ru topodintranslator and interpreter service