کپی‌رایت

استفاده از محتوا و اطلاعات اين پايگاه، با رعايت كامل «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» مصوب سال 1348 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و همچنين آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون شدني و افزون بر آن محدود به شرايط ويژه‌ي زير است:

  • اطلاعاتي مانند مقاله و كتاب كه از سوي ناشران ديگر منتشر شده‌اند، تنها براي خواندن و كاربرد علمي قابل استفاده هستند و هر گونه بازتوليد همه يا بخشي از آنها،  به هر صورت از جمله به شكل چاپي و الكترونيكي و ذخيره‌سازي آنها به هر صورت از جمله با وسايل الكترونيكي ممنوع است.
  • انتشار متن كامل اطلاعات بدون دريافت اجازه كتبي از انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران به هر صورت از جمله به شكل چاپي و الكترونيكي ممنوع است.
  • هر گونه نقل قول بايد با استناد كامل از جمله نام و نام خانوادگي نويسنده، عنوان مطلب، تاريخ انتشار، و نشاني اينترنتي (يو‌.آر.ال.) آن باشد.
  • استفاده از بخش‌هايي كه نياز به ارائه‌ي «نام كاربري» و «گذرواژه‌» دارند، براي كساني كه از سوي انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران مجاز اعلام نشده‌اند، ممنوع و تنها محدود به آناني است كه از اين انجمن «نام كاربري» و «گذرواژه» دريافت داشته‌اند. استفاده از «نام كاربري» و «گذرواژه‌ي» ديگران ممنوع است.
  • هر گونه استفاده‌ي بازرگاني از محتوا و اطلاعات بدون دريافت اجازه‌ي كتبي انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران ممنوع است.
  • هر گونه تقليد از شكل و ساختار اين سايت ممنوع است.

виды брендовблендер рецепты блюд